Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV beschikt naar u of een ander door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons