Schoonmaakdiensten

Inleiding

Stelt u zich een we­reld voor waar­in elk kan­toor en elke open­bare ruim­te straalt van rein­heid en fris­heid. Dat is pre­cies wat onze pro­fes­sio­ne­le schoon­maak­dienst voor ogen heeft! Of u nu een een­ma­li­ge schoon­maak nodig hebt of een re­gel­ma­tig schoon­maak­plan wilt op­stel­len, wij zijn de be­trouw­ba­re part­ner die aan al uw schoon­maak­be­hoef­ten vol­doet.

Com­fort en ge­mak

Bij ons staat uw com­fort en ge­mak voor­op. Laat ons uw zor­gen uit han­den ne­men en een schone om­ge­ving creë­ren waar zo­wel u als uw be­zoe­kers van kun­nen ge­nie­ten. Con­cen­treer u op wat echt be­lang­rijk is: de groei van uw be­drijf.

Pas­sie voor hy­gië­ne

Onze pas­sie voor hy­gië­ne en net­heid is on­geëve­naard. Met milieu­vrien­de­lij­ke schoon­maak­mid­de­len zor­gen we voor een ge­zon­de en vei­li­ge werk­om­ge­ving. Elk hoek­je en gaat­je wordt gron­dig en met uiter­ste pre­ci­sie ge­rei­nigd.

Flexi­be­le dienst­ver­le­ning

We be­grij­pen dat elke or­ga­ni­sa­tie uniek is. Daar­om pas­sen we onze flexi­bele dienst­ver­le­ning aan uw spe­ci­fie­ke wen­sen aan. Of u nu een een­ma­li­ge in­ten­sie­ve rei­ni­ging no­dig hebt of een re­gel­ma­tig schoon­maak­plan wilt op­stel­len, wij zijn er om aan uw ver­wach­tin­gen te vol­doen.

Schone en ge­or­ga­ni­seer­de om­ge­ving

Waar­om nog wach­ten op een schone en ge­or­ga­ni­seer­de om­ge­ving? Scha­kel van­daag nog onze pro­fes­sio­ne­le schoon­maak­dien­sten in en er­vaar het ver­schil dat wij kun­nen ma­ken.
Neem van­daag nog con­tact met ons op voor een vrij­blij­ven­de scherpe of­fer­te en laat ons uw we­reld vlek­ke­loos ma­ken!

Glasbewassing

Inleiding

Wel­kom bij onze pro­fes­sio­ne­le glas­be­was­sings­dienst, waar we op een hoog ni­veau zor­gen voor een vlek­ke­lo­ze glans aan zo­wel de buiten- als bin­nen­kant van ge­bou­wen. Onze werk­zaam­he­den strek­ken zich uit over Den Haag, Rot­ter­dam, Gouda en Leiden, waar­bij we ge­bruik maken van ver­schil­len­de me­tho­den om aan uw spe­ci­fie­ke be­hoef­ten te vol­doen.

Lad­der­werk

Met onze alu­mi­nium lad­ders wer­ken we nauw­keu­rig van­af de be­ga­ne grond tot een hoog­te van 7,5 meter, con­form de Arbowet. Jaar­lijks wor­den de lad­ders ge­keurd vol­gens de Richt­lijn Ar­beids­mid­de­len, met een of­fi­cieel in­spec­tie­rap­port en keu­rings­sticker als re­sul­taat.

Hoog­wer­kers

Onze hoog­wer­kers, waar­on­der een aan­han­ger­hoog­wer­ker met een be­reik van 29 meter en een auto­hoog­wer­ker met een be­reik van 21 meter, wor­den be­diend door vaste, spe­ciaal hier­voor op­ge­lei­de me­de­wer­kers. In­dien no­dig hu­ren we extra hoog­wer­kers in voor spe­ci­fie­ke werk­zaam­he­den.

Tele­Wash-Sys­teem

Ons in­no­va­tie­ve Tele­Wash-Sys­teem, met een bor­stel op een te­le­scoop­steel, maakt ge­bruik van spe­ciaal aan­ge­pas­te voer­tui­gen met os­mo­se­wa­ter­re­ser­voirs en te­le­scoop­ste­len. Dit sys­teem is ideaal voor moei­lijk be­reik­bare ge­vels en biedt een milieu­vrien­de­lij­ke op­los­sing zon­der stre­pen of vlek­ken.

Os­mo­se­wa­ter

Os­mo­se­wa­ter, ook wel ge­de­mi­ne­ra­li­seerd wa­ter ge­noemd, wordt puur ge­bruikt voor glas­be­was­sing. Het is vrij van on­zui­ver­he­den en laat geen stre­pen ach­ter, zelfs niet in zon­ni­ge om­stan­dig­he­den. Ons ge­kwa­li­fi­ceerd per­so­neel zorgt met dit sys­teem voor snel­le, vei­li­ge en ef­fi­ciën­te glas­be­was­sing, in­clu­sief het rei­ni­gen van ko­zij­nen, ge­vel­be­pla­ting en boei­de­len.

Pro­fes­sio­ne­le dien­sten

Met toe­ge­wijd per­so­neel, ge­avan­ceer­de tech­no­lo­gieën en milieu­vrien­de­lij­ke me­tho­den, bie­den wij een al­les­om­vat­ten­de op­los­sing voor uw glas­be­was­sings­be­hoef­ten.
Kies van­daag nog voor hel­der­heid, kies voor onze pro­fes­sio­nele dien­sten.

Renovatiesloop

Inleiding

Stap in de we­reld van ver­nieu­wing met onze be­trouw­ba­re part­ner voor re­no­va­tie­sloop! Of u nu een wo­ning, com­mer­cieel pand of groot­scha­lig pro­ject re­no­veert, wij zijn hier om uw vi­sie wer­ke­lijk­heid te ma­ken. Met ja­ren­lange er­va­ring en toe­wij­ding bie­den wij een vlot­te start voor uw re­no­va­tie­pro­ject, waar­bij vak­man­schap, vei­lig­heid en milieu­be­wust­zijn cen­traal staan.

Vak­man­schap en pre­ci­sie

Ons er­va­ren team be­han­delt elk sloop­pro­ject met uiter­ste pre­ci­sie en vak­man­schap. Of het nu gaat om ge­deel­te­lij­ke sloop of vol­le­di­ge re­no­va­tie­sloop, we zor­gen er­voor dat elk ele­ment zorg­vul­dig wordt aan­ge­pakt.

Vei­lig­heid voor­op

Bij elke op­dracht staat vei­lig­heid voor­op. We wer­ken vol­gens strik­te vei­lig­heids­nor­men, waar­door alle sloop­werk­zaam­he­den vei­lig wor­den uit­ge­voerd, zo­wel voor onze me­de­wer­kers als voor de om­ge­ving.

Ef­fi­ciën­tie en plan­ning

Re­no­va­tie­pro­jec­ten ver­eisen een strak­ke plan­ning, en ons team werkt nauw met u sa­men om een naad­loos ver­lo­pend sloop­pro­ces te ga­ran­de­ren dat vol­doet aan uw tijd­lij­nen en doel­stel­lin­gen.

Milieu­vrien­de­lij­ke aan­pak

Als ver­ant­woor­de­lijk re­no­va­tie­sloop­be­drijf zet­ten we ons in voor duur­zaam­heid. We voe­ren ons werk uit met aan­dacht voor het milieu, waar­bij we ma­te­ria­len re­cyclen en her­ge­brui­ken waar mo­ge­lijk.

Flexi­bi­li­teit en ser­vice op maat

Elke re­no­va­tie is uniek, en daar­om bie­den we flexi­be­le op­los­sin­gen en een op maat ge­maak­te aan­pak die past bij uw spe­ci­fie­ke be­hoef­ten en bud­get.

Maak van uw re­no­va­tie een suc­ces­ver­haal

Of het nu gaat om een wo­ning­re­no­va­tie, com­mer­cieel pand of groot­scha­lig pro­ject, onze re­no­va­tie­sloop­dienst staat klaar om uw vi­sie wer­ke­lijk­heid te maken.
Neem van­daag nog con­tact op voor een vrij­blij­ven­de scherpe of­fer­te en laat ons uw weg naar ver­nieu­wing ef­fe­nen!

Groothandel

Inleiding

Stap bin­nen in onze groot­han­del, dé le­ve­ran­cier van duur­za­me en hoog­waar­di­ge schoon­maak- en hy­gië­ne­pro­duc­ten. Met een breed as­sor­ti­ment aan milieu­vrien­de­lij­ke pro­duc­ten, bie­den wij kwa­li­teit en duur­zaam­heid voor al uw schoon­maak­be­hoef­ten.

Kwa­li­teit

Wij zijn uw be­trouw­ba­re groot­han­del voor hoog­waar­di­ge en duur­za­me schoon­maak- en hy­gië­ne­pro­duc­ten. Wij bie­den u de vol­gen­de ca­te­go­rieën: af­val­zak­ken, dis­pen­sers, hand­doek­jes, hand­doek­rol­len, poets­lap­pen, toi­let­pa­pier, zeep en lucht­ver­fris­sers en di­ver­se, waar­on­der on­der­zoeks­bank­pa­pier. Onze pro­duc­ten on­der­schei­den zich door een uit­ste­ken­de prijs-kwa­li­teit­ver­hou­ding.

Duur­zaam

De vraag naar duur­za­me schoon­maak- en hy­gië­ne­pro­duc­ten groeit snel, en te­recht. Daar­om bie­den wij een uit­ge­breid as­sor­ti­ment aan milieu­vrien­de­lij­ke pro­duc­ten, waar­on­der die met het EU Eco-label en het Tree4Tree label.
- Het EU Eco-label is het of­fi­cië­le Euro­pe­se milieu­keur­merk en sti­mu­leert duur­za­me pro­duc­tie en con­sump­tie. Onze pro­duc­ten met dit label zijn ge­pro­du­ceerd met een la­ge milieu­be­las­ting.
- Tree4Tree is een ini­tia­tief van ver­ant­woor­de­lij­ke on­der­ne­mers die ac­tief bij­dra­gen aan de toe­komst van de na­tuur.
Door pro­duc­ten met het ECO-label te kie­zen, draagt u bij aan het be­houd van bos­sen en groene ge­bie­den.

Hoog­waar­dig

Wij bie­den een breed scala aan op­ties die vol­doen aan uw spe­ci­fie­ke be­hoef­ten en milieu­be­wus­te waar­den.

Be­wus­te keuze

Maak een be­wus­te keu­ze voor uw schoon­maak­be­hoef­ten en ont­dek de kwa­li­teit en duur­zaam­heid die onze groot­han­del te bie­den heeft.
Neem van­daag nog con­tact met ons op voor een vrij­blij­ven­de scherpe of­fer­te!Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Wij staan altijd klaar om uw vragen te beantwoorden en u meer informatie te geven over onze diensten. Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder!
contact opnemen