De voor­waar­den van de dis­clai­mer zijn van toe­pas­sing op de web­site van Rein­land BV. Door de web­site te be­zoe­ken en/of de op of via de web­site aan­ge­bo­den in­­for­ma­tie te ge­brui­ken, ver­klaart u zich ak­koord met de toe­pas­se­lijk­heid van de dis­clai­mer.

Aansprakelijkheid

Alle informatie op de website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.
Reinland BV spant zich in om de informatie op de website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te laten zijn.
Reinland BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op de website kan Reinland BV zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving wijzigen.
Reinland BV spant zich in om de website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrecht

Alle rechten van intelectueel eigendom van de informatie op de website liggen bij Reinland BV.
Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van de informatie op de website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Reinland BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Voor zover Reinland BV bij het ontwerpen en het onderhouden van de website materiaal van derden heeft gebruikt, heeft Reinland BV tot het uiterste getracht daarvoor licentievrij materiaal te gebruiken.
Bent u van mening, dat Reinland BV materiaal heeft gebruikt dat tot uw eigendom behoort, dan kunt u daarover contact opnemen met Reinland BV.