Onze mis­sie en vi­sie vor­men de kern van onze nor­men, ideeën en prin­ci­pes. Ze bie­den rich­ting aan al onze werk­zaam­he­den en vor­men een so­li­de ba­sis voor ons stre­ven naar de hoogst mo­ge­lij­ke kwa­li­teit. We la­ten ons lei­den door onze over­tui­gin­gen en stre­ven er­naar om onze mis­sie en vi­sie tot leven te bren­gen in al­les wat we doen. Met onze fo­cus op kwa­li­teit, kunt u op ons re­ke­nen voor de bes­te re­sul­ta­ten.

Missie

On­ze mis­sie is om de hoogst mo­ge­lij­ke kwa­li­teit te le­ve­ren en de ver­wach­tin­gen van onze op­dracht­ge­vers te over­tref­fen. Daar­bij vin­den wij de men­se­lijke as­pec­ten van groot be­lang. Bij ons bent u geen num­mer, voor­uit­zicht of op­dracht, maar een mens. Wij hech­ten veel waar­de aan per­soon­lijke re­la­ties met onze klan­ten en stre­ven er­naar om al­tijd een po­si­tie­ve en be­te­ke­nis­vol­le im­pact te maken. Kies voor ons en er­vaar de men­se­lijke aan­pak die het ver­schil maakt.

Visie

Bij ons ge­lo­ven we dat ieder­een recht heeft op een schone, vei­lige en aan­ge­name om­ge­ving om te wo­nen, wer­ken en re­creëren. Daar­om zijn milieu en duur­zaam­heid be­lang­rijke uit­gangs­pun­ten in al­les wat we doen. We hech­ten veel waar­de aan het ma­ken van be­wus­te keu­zes en het ge­bruik van duur­zame schoon­maak­pro­duc­ten om zo bij te dra­gen aan een ge­zon­de en duur­zame toe­komst voor ons al­le­maal. Met ons als part­ner kunt u er­op ver­trou­wen dat we ons in­zet­ten voor een schone en vei­li­ge om­ge­ving, ter­wijl we de im­pact op het milieu mi­ni­ma­li­se­ren.